Mountain
Mountain
30 X 22
Mixed Media (watercolor, mono-print, pastel)