Seeking Clarity
Seeking Clarity
9 X 12
Watercolor and Micron pen
362